1- Toepassingsgebied

Deze algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op verkoop van producten via verkoop op afstand, binnen Nederland, door Kaarsenfakkels, en dekken alle verkoophandelingen met onze klanten. Waarbij onder verkoop op afstand wordt verstaan, bestellingen gedaan via onze website www.Kaarsenfakkels.nl, als ook telefonische bestellingen, bestellingen per fax of schriftelijke bestellingen. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zullen door KaarsenFakkels op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens permanent op internet te raadplegen.

2 - Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en eventuele belastingen, verwijderingsbijdrage of andere heffingen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. KaarsenFakkels behoudt zich het recht voor om de prijzen ten alle tijden te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling door koper.

3 - Bestellingen

Wij aanvaarden uw bestellingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart koper akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene verkoop voorwaarden. Om ook bestellingen met lage waarde te kunnen aanbieden tegen scherpe prijzen is er tot onder de € 19,99 inclusief btw en exclusief de vrachtkosten een kleine ordertoeslag. Er wordt dan automatisch aangevuld ivm een dekking van de benodigde inpakmateriaal e.d. Dit vervalt automatisch bij bestellingen boven de € 19,99

De gegevens met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop zijn opgesteld in het Nederlands en worden ten laatste op de levertijd bevestigd. KaarsenFakkels behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met koper een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan. Facturen worden op de dag van verzending van de bestelling per e-mail verzonden en/of ingesloten in het pakket, dit naar voorkeur van KaarsenFakkels.

4 - Bevestiging

De door Kaarsenfakkels geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Kaarsenfakkels en zijn klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiële transacties.

5 - Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan en zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van onze producten wordt gegeven nadat koper een bestelling plaatst.

Mocht een product door omstandigheden toch niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stelt KaarsenFakkels, koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte.

Mocht een product manco zijn bij de aanlevering van de bestelling dan zullen wij dit per geval bekijken en de manco crediteren of nasturen.

Indien KaarsenFakkels niet in staat blijkt het door koper bestelde binnen 30 dagen na opgave te leveren, is koper gerechtigd de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In voorkomende gevallen zal KaarsenFakkels gehouden zijn door koper vooruitbetaalde bedragen te crediteren onder aftrek van een eventuele gedane deel levering en de gemaakte verzendkosten hiervoor, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst.

6 - Levering

De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres zoals door koper opgegeven bij het plaatsen van een bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van een bestelling. Bij op voorraad zijnde producten bedraagt de levertijd normaliter 1 á 2 werkdagen na ontvangst betaling. Dit is geen fatale termijn, leveringen kunnen langer duren door logistieke omstandigheden bij de vervoerder. MTO producten worden pas na 5 werkdagen verstuurd. Deze MTO producten worden speciaal voor de koper vervaardigd of besteld en kunnen niet retour gestuurd worden en vallen dus buiten het retourrecht.

Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Kaarsenfakkels in verzuim kan geraken.

Goederen reizen voor risico van Kaarsenfakkels. Het risico gaat over op koper op het moment dat de goederen zijn afgeleverd aan koper. Indien koper niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient koper dit uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de zending aan Kaarsenfakkels te melden onder opgave van het factuur en/of ordernummer en onder vermelding van de niet of foutief geleverde artikelen.

Bij verzending gaat u de klant akkoord met de algemene voorwaarden van de transporteur. Bij eventuele disputen zullen de procedures die daarvoor aangegeven zijn door de transporteur opgevolgd worden. Vier weken na verzending is het niet meer mogelijk een dispuut omtrent een pakket aan te melden. Deze worden door de transporteur namelijk niet meer in behandeling genomen.

7 - Verzendkosten

Vaste vrachtkosten, met een betrouwbare track & trace verzending voor Nederland zijn € 6,95 voor Belgie zijn € 6,95 en voor de overige EU landen zijn de vrachtkosten op aanvraag

Betrouwbare track & trace verzending met live tracking

De verzendkosten van een bestelling hangen af van het gewicht, Land en de afmeting van de zending. De hoogte van verzend kosten zullen op ondubbelzinnige wijze op de website van Kaarsenfakkels bekend worden gemaakt en ook zichtbaar zijn tijdens het opgeven van de bestelling. Voor zendingen tot 30 Kilogram die verpakt kunnen worden in een (1) doos met de afmetingen die vallen binnen het door de transporteur gehanteerde maximum volume van een zending, hanteert Kaarsenfakkels standaard tarieven. Voor zendingen met een hoger gewicht, meer collie zendingen en zendingen met grote afmetingen, behoud Kaarsenfakkels zich het recht voor de extra te maken verzendkosten door te berekenen aan koper, in welk geval Kaarsenfakkels gehouden is koper hiervan op de hoogte stellen voorafgaand aan de acceptatie van de bestelling van koper.

8 - Betalingen

Betalingen dienen uitsluitend in euro te gebeuren. Normaal gesproken worden bestellingen uitgeleverd na betaling of op factuur tot € 100,- via onze kredietverzekeraar Billink hiervoor gelden dan de volgende aanvullende algemene voorwaarden van de kredietverzekeraar. In bijzondere gevallen kan Kaarsenfakkels besluiten hier van af te wijken en zelf een factuur op te maken, in dat geval is het onderstaande mede van toepassing. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum en ontvangstgoederen. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn volledig te worden betaald. Kaarsenfakkels aanvaardt geen betaling in termijnen. Vindt betaling niet binnen de termijn plaats dan volgt nog een herinnering om het bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering over te maken. Als betaling daarna nog uitblijft dan is de klant in verzuim en zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in gebreke. Kaarsenfakkels is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 2% per maand bij consumenten koop en geldende handelsrente bij b2b koop van het gehele verschuldigde bedrag, als ook administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaatsvindt na aanmaning. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdige betaalde bedrag zijn voor rekening van koper.

9 - Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Kaarsenfakkels totdat de betaling en indien van toepassing rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten door koper in ontvangst genomen zijn.

10 - Retourrecht

Consumenten aankoop (=b2c): Vanaf de datum van ontvangst van de zending heeft een particulier koper (consumenten aankoop = b2c aankoop) 14 dagen de tijd om product(en) te retourneren. Retouren binnen de termijn kunnen gedaan worden zonder opgaaf van reden. Goederen dienen deugdelijk verpakt en in de originele verpakking retour gezonden te worden. Koper dient bij een retourzending (een kopie van) de factuur en het aangevraagde retourformulier in te sluiten. De koper dient de retour zending, op eigen kosten, voldoende te frankeren. Kaarsenfakkels aanvaard geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn.

Indien koper reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terugstorting van het aankoop bedrag plaatsvinden. Kaarsenfakkels behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven. Binnen 10 werkdagen wordt het te crediteren bedrag dan aan je overgemaakt. Wij berekenen € 6,95 administratiekosten voor retouren die zonder retourformulier worden teruggestuurd ongeacht of dit een b2b of b2c aankoop is. De in deze niet betaalde retour verzendkosten bereken wij aan je door: € 6,95 voor een pakket tot 23 kg en € 15,95 voor xl pakketten of tot 30 kg pakketten. Bij b2b aankopen zal € 6,95 aan retourname / administratie kosten berekend worden. Bij een b2b aankoop komen de betaalde verzend- en verpakkingskosten niet in aanmerking voor creditering.

Bij een bedrijven aankoop (=b2b) geldt een retourtermijn van 7 dagen na ontvangst goederen.

Van het retourrecht / consumenten herroepingsrecht zijn uitgesloten :

- Verbruiksgoederen

- Producten aangegeven als MTO product. Deze worden namelijk specifiek voor de koper vervaardigd of besteld

- Bestellingen aan bedrijven waar wij, telefonisch of via email voor levering, aangeven dat die niet retour kunnen

- Palletleveringen

- Volgens specificatie van koper vervaardigde producten en specials

- Goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als "Uitverkoop" “Actie” "Uitloop" artikelen, dit ten tijde van het plaatsen van de bestelling door koper

11 - Garantie

Tenzij anders aangegeven verleent Kaarsenfakkels 1 jaar garantie op productiefouten en/of gebruik van ondeugdelijke materialen in door haar geleverde producten. Kaarsenfakkels aanvaard geen enkele aansprakelijkheid anders dan voor het door haar geleverde product. Koper kan geen aanspraak maken op garantie indien sprake is van onoordeelkundig gebruik foutief aansluiten, molest, val schade en in vergelijkbare situaties.

Van de bovenstaande algemene garantie bepalingen zijn uitgesloten:
- Verbruiksgoederen;
- Goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als "uitverkoop" “Aktie” artikelen ten tijde van het plaatsen van de bestelling.
De goede werking van de boven genoemde producten wordt slechts gegarandeerd op de dag dat koper deze in ontvangst neemt, dit tenzij anders aangegeven.

Goederen dienen deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Voorafgaand dient koper een garantieclaim/retourzending per E-mail bij Kaarsenfakkels aan te melden onder opgave van factuur- en/of order nummer en met opgave van de omschrijving en aantallen van de te retourneren producten. Kaarsenfakkels zal vervolgens een garantie afhandelingnummer verstrekken aan koper dat duidelijk op de buitenzijde van de verpakking vermeld dient te worden. Koper dient de retour zending, op eigen kosten, voldoende te frankeren.

Kaarsenfakkels aanvaard geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Speciale bepaling producten met glas:

Indien een item geheel of gedeeltelijk uit glas of terracotta klei vervaardigd is en er treedt breuk op tijdens de transport dan zal Kaarsenfakkels het gedeelte crediteren van de breuk. Voorbeeld set van zes buitenkaarsen in glas waarvan één glas gebroken is tijdens de transport dan zullen wij het gebroken item crediteren. Nasturen is in deze gevallen niet mogelijk.

12 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van Kaarsenfakkels vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privégebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door Kaarsenfakkels is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

13 - Ontbinding

Ieder verzuim van de afnemer geeft Kaarsenfakkels de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan.

14 - Aansprakelijkheid

Op alle door Kaarsenfakkels aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. Kaarsenfakkels kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een buitenland waar de producten worden geleverd op verzoek van koper. Kaarsenfakkels kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. Kaarsenfakkels kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens Kaarsenfakkels nakomen, waardoor Kaarsenfakkels niet of niet tijdig aan haar levering verplichting kan voldoen.

15 - Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verkoop voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16 - Toepasselijk recht - Procedures

Deze overeenkomst in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Tilburg, Nederland bevoegd.

17 - Persoonsgegevens

Kaarsenfakkels zal door koper verstrekte gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.

Kaarsenfakkels verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om een bestelling uit te voeren of om koper op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten, waarbij koper de mogelijkheid geboden wordt deze informatie niet te willen ontvangen.

Bekijk ons online privacy statement voor alle informatie omtrent avg en wat wij doen om je gegevens te beveiligen.


Telefoon: +31 (0)13 8502002 KVK: 17260673 BTW : NL001780683B72
ING bank  t.n.v.  Kaarsenfakkels.nl  NL90INGB0007619884   INGBNL2A 

INSPIRATIE EN VOORDELEN
exclusieve kortingen tot 50%